Provozovatel je odpovědným subjektem za zpracování osobních údajů. Ochranu Vašich práv na soukromí a soukromých osobních údajů bere velmi vážně. Shromažďuje, zpracovává a využívá Vaše osobní údaje v souladu s obsahem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, jakož is příslušnými předpisy o ochraně osobních údajů. Tímto prohlášením o ochraně osobních údajů by Vás Provozovatel rád informoval o tom, v jaké míře je shromažďuje, zpracovává, chrání a využívá.

Kdo je Provozovatel

Xolution s.r.o.
Sídlo: Štefánikova 20, 040 01 Košice
IČO: 36 205 338
E-mail: jan.bulik@xolution.sk
Zodpovedná osoba: Ján Bulík

Zpracování osobních informací

Vaše osobní údaje Provozovatel ukládá na chráněných serverech v rámci Evropské unie. Tato jsou technickými a organizačními opatřeními chráněna proti ztrátě, jakož i vůči přístupu, změně nebo rozšiřování Vašich údajů neoprávněnými osobami. Přístup k Vašim údajům je možný jen pro několik poučených a proti podpisu pověřených Oprávněných osob. Navzdory pravidelným kontrolám však není možná úplná ochrana vůči všem ohrožením.

Jak o Vás získáváme osobní údaje?

Vaše osobní údaje nejčastěji získáváme přímo od Vás. V takovém případě je získání osobních údajů dobrovolné. Osobní údaje můžete naší společnosti poskytnout různými způsoby. :

Kategorie zpracovatelských operací

Provozovatel podle svých potřeb provádí s Vašimi osobními údaji tyto zpracovatelské operace:

Všechny z nich jsou potřebné pro naplnění zákonných požadavků a interních potřeb Provozovatele v rámci svého podnikání.

Oprávněné osoby

Naši zaměstnanci a pracovníci mohou mít přístup k Vašim osobním údajům výlučně na „need-to-know“ bázi, tj. pouze oprávnění zaměstnanci konkrétního oddělení, se kterým souvisí zpracování osobních údajů, mohou mít oprávněný přístup, přičemž tento přístup je typicky omezen pozicí, funkcí a pracovní náplní konkrétního zaměstnance. Každý takový zaměstnanec je poučen a pověřen.

Kategorie osobních údajů

Kategorie příjemců

Kategorie příjemců
(název instituce, společnosti, živnostníka)
Kontaktní údaje
(ID nebo adresa)
Zodpovědný zástupce
(jméno, příjmení)
Účel
D.S.Group s.r.o.Katarína SabolováBOZP instruktor
D.S.Group s.r.o.Katarína SabolováPO instruktor
Webhouse.skWeb hosting
Proekon s.r.o.Albertina 2, 040 01 KošiceMarta KollárováVedení účetnictví a HR
ŽivnostníkTvorba firemní web stránky
Microsoft Office 365Email

Kategorie Dotčených osob

Účely zpracování osobních údajůPrávní základ
Získávání osobních údajů kandidátů/zájemců o konkrétní pracovní poziciPředsmluvní a smluvní vztah - čl. 6 ods.1 písm. b), § 13, ods. 1, písm. b
Uschování OÚ neúspěšného kandidáta pro pozdější případné použitíSouhlas dotyčné osoby - čl. 6 ods.1 písm. a), § 13, ods. 1, písm. a
Plnění povinností zaměstnavatele souvisejících s pracovněprávním vztahem a obdobným vztahem (odvody, mzdová agenda, výplatní pásky, zpracování účetních dokladů, daně, přihlašování do pojišťoven, evidence odpracovaných hodí, PN, vstup do areálu, přístupové údaje do IS, poskytování OÚ zaměstnanců zaměstnávání, školení BOZP, PO a GDPR, Zajištění stravování pro zaměstnance, pracovní spis, Cestovní příkazy, Evidence výdeje pracovních pomůcek, evidence pracovních úrazů a testování požití alkoholu)čl. 6 ods. 1 písm. b), c), f) a čl. 13 nařízení GDPR, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákoník práce, zákon č. 55/2017 Z. z. o státní službě, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkonu práce ve veřejném zájmu, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zaměstnanosti, zákon č. 553/2003 Z. z. o odměňování některých zaměstnanců při výkonu práce ve veřejném zájmu, zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z příjmů, povinná vstupní a pravidelná školení: zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, vytvoření protokolu o pracovním úrazu, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochraně, podpoře a rozvoji veřejného zdraví a zajištění (preventivních) zdravotních prohlídek, přihlášení do Sociální pojišťovny podle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálním pojištění, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobním důchodovém spoření, zákona č. 650/2004 Z. z. o doplňkovém důchodovém spoření, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotním pojištění o změně a doplnění zákona č. 95/2002 Z. z. o pojišťovnictví, zákon č. 431/2002 Z. z. o účetnictví , zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z příjmů č. 595/2003 Z. z. č. 286/1992 Zb., Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálním fondu, Zákon č. 125/2006 Z. z. o inspekci práce v platném znění, Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegální práci a nelegálním zaměstnávání, zákon č. 145/1995 Z. z. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Zb. Občanský zákoník
Právní poradenství a zastupováníčl. 6 ods. 1 písm. b), f), čl. 13 nariadenia GDPR,
Účast na exekučním řízeníPlnění zákonné povinnosti/zvláštní předpis - čl. 6 ods.1 písm. c), § 13, ods. 1, písm. b, zákon č. 233/1995 Z. z. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (Exekuční řád)
Objasňovanie trestnej činnostiPlnění zákonné povinnosti/zvláštní předpis - čl. 6 ods.1 písm. c), § 13, ods. 1, písm. b, čl. 13 nařízení GDPR, Zákon č.99/1963 Zb. Občanský soudní řád v platném znění, zákon č. 301/2005 Z. z. Trestní řád v platném znění, zákon o nahlašování protispolečenské činnosti
Vymazání osobních údajů/plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a zákonaPlnění zákonné povinnosti/zvláštní předpis - čl. 6 ods.1 písm. c), § 13, ods. 1, písm. b, čl. 5 ods. 1 písm. e) , čl. 17 Nařízení, § 10, § 23 zákona o OOÚ
Archivovanie osobných údajovPlnění zákonné povinnosti/zvláštní předpis - čl. 6 ods.1 písm. c), § 13, ods. 1, písm. b, zákon č. 395/2002 Z. z. o archivech a registraturách
Evidence žádosti Dotčených osob k přístupu k informacímZákon č. 211/2000 Z. z. o svobodném přístupu k informacím a o změně některých zákonů (zákon o svobodě informací)
Zápis k uplatnění práva Dotčené osobyPlnění zákonné povinnosti/zvláštní předpis - čl. 6 ods.1 písm. c), § 13, ods. 1, písm. b
Přijímání objednávekPředsmluvní a smluvní vztah - čl. 6 ods.1 písm. b), § 13, ods. 1, písm. b
Reklamační řízeníPlnění zákonné povinnosti/zvláštní předpis - čl. 6 ods.1 písm. c), § 13, ods. 1, písm. b
Uzatváranie obchodných zmlúvPředsmluvní a smluvní vztah - čl. 6 ods.1 písm. b), § 13, ods. 1, písm. b
Zveřejnění fotografie zaměstnance na web stránce ProvozovateleSouhlas dotyčné osoby - čl. 6 ods.1 písm. a), § 13, ods. 1, písm. a
Vedení seznamu dodavatelůOprávněný zájem - čl. 6 ods.1 písm. f), § 13, ods. 1, písm. f
Získávání a vedení seznamu OÚ zákazníků Oprávněný zájem - čl. 6 ods.1 písm. f), § 13, ods. 1, písm. f
Poštovní služby (firemní pošta)Oprávněný zájem - čl. 6 ods.1 písm. f), § 13, ods. 1, písm. f
Rezervace hotelového ubytování na služ. cestěOprávněný zájem - čl. 6 ods.1 písm. f), § 13, ods. 1, písm. f
Rezervace dopravy (letenky, auto půjčovna)Oprávněný zájem - čl. 6 ods.1 písm. f), § 13, ods. 1, písm. f
Dobrovolná a zákonná školení na SlovenskuOprávněný zájem - čl. 6 ods.1 písm. f), § 13, ods. 1, písm. f, plnění zákonné povinnosti / zvláštní předpis - čl. 6 ods.1 písm. c), § 13, ods. 1, písm. b
Dobrovolná školení v zahraničíOprávněný zájem - čl. 6 ods.1 písm. f), § 13, ods. 1, písm. f
Konzultace a služby v oblasti ITPředsmluvní a smluvní vztah - čl. 6 ods.1 písm. b), § 13, ods. 1, písm. b
Web hosting, email, administracePředsmluvní a smluvní vztah - čl. 6 ods.1 písm. b), § 13, ods. 1, písm. b
Cloudové úložištěPředsmluvní a smluvní vztah - čl. 6 ods.1 písm. b), § 13, ods. 1, písm. b
Zpracování cookies na web stráncePlnění zákonné povinnosti/zvláštní předpis - čl. 6 ods.1 písm. c), § 13, ods. 1, písm. b, zákon č. 452/2021 Z.z - zákon o Elektronické komunikaci
Externí vedení HR administrativy, externí nábor zaměstnanců, ADZPredzmluvný a zmluvný vzťah - čl. 6 ods.1 písm. b), § 13, ods. 1, písm. b, zákon č. 431/2002 Z.z. o účetnictví, zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z příjmů
Marketingové službyPředsmluvní a smluvní vztah - čl. 6 ods.1 písm. b), § 13, ods. 1, písm. b
Pověření Oprávněné osobyPlnění zákonné povinnosti/zvláštní předpis - čl. 6 ods.1 písm. c), § 13, ods. 1, písm. b
Newsletter (dotčené osoby s právním vztahem) - stávající zákazníkOprávněný zájem - čl. 6 ods.1 písm. f), § 13, ods. 1, písm. f
Newsletter (dotčené osoby bez právního vztahu) - potencionální zákazníkSouhlas dotyčné osoby - čl. 6 ods.1 písm. a), § 13, ods. 1, písm. a
Sociální sítě FB, Instagram a LISouhlas dotyčné osoby - čl. 6 ods.1 písm. a), § 13, ods. 1, písm. a
Pracovní zdravotní službaPlnenie zákonnej povinnosti/osobitný predpis - čl. 6 ods.1 písm. c), § 13, ods. 1, písm. b, zákon č. 576/2004 Z.z. - Zákon o zdravotní péči, službách souvisejících s poskytováním zdravotní péče, zákon č. 581/2004 Z.z. - Zákon o zdravotních pojišťovnách, dohledu nad zdravotní péčí

Zprostředkovatelé

Provozovatel je oprávněn k tomu, aby v rámci právních předpisů o ochraně osobních údajů částečně nebo úplně pověřil zpracováním vašich osobních údajů externích poskytovatelů služeb, kteří působí pro Provozovatele jako Zprostředkovatelé podle čl. 4 odst. 8 Všeobecného nařízení pro ochranu osobních údajů GDPR. při technickém provozování a podpoře webových stránek a aplikací, managementu údajů, přípravě a poskytování služeb, marketingu a analýze webových stránek a aplikací. Provozovatel však zůstává odpovědný za ochranu předaných údajů i nadále. Poskytovatelé služeb pověření Provozovatelem přitom zpracovávají vaše údaje výlučně podle našich pokynů. Je to zajištěno přísnými smluvními úpravami, technickými a organizačními opatřeními a našimi doplňujícími kontrolami. Našimi zprostředkovateli jsou:

Třetí strany

K přenosu vašich údajů třetím stranám (většinou státní sektor) dochází tehdy, když jsme k tomu zákonem vázáni, když je poskytnutí údajů potřebné k provedení našich zákonných a smluvních povinností, nebo pokud jste dříve výslovně souhlasili s poskytováním svých údajů.

Přenos do zahraničí

Provozovatel se zavazuje respektovat nařízení GDPR, která umožňuje převody nejen do třetích zemí, ale také na území nebo na specifikovaný sektor ve třetí zemi nebo do mezinárodní organizace za předpokladu, že jim bylo uděleno rozhodnutí o přiměřenosti (seznam).
V případě, že neexistuje rozhodnutí o přiměřenosti, tak provozovatel (nebo zprostředkovatel) používá min. jedno z bezpečnostních opatření, která zahrnují např.:

Monitoring (CCTV)

Provozovatel této možnosti využil a své provozy monitoruje kamerovým systémem za legálním účelem a právním základě ve smyslu nařízení GDPR a interních směrnic. Provedený test proporcionality vyhodnotil rizika a intenzitu narušení práv a svobod dotyčné osoby jako zanedbatelné.

Web stránka

Provozovatel zpracovává osobní údaje na svých internetových stránkách na bázi vašeho souhlasu (použití všech ne technicky nezbytných souborů cookies; rozšíření opt-out − viz dole; komunikace prostřednictvím formuláře nebo e-mailového newsletteru), jakož i pro účely plnění svých zákonných povinností ak zaručení bezpečného nákupu (internetový obchod) v oprávněném zájmu.

Při používání našich internetových stránek pro čistě informativní účely, tzn. j. když se nezaregistrujete, ani jiným způsobem neposkytujete informace, sbíráme pouze osobní údaje, které odesílá váš prohlížeč. Při návštěvě naší internetové stránky sbíráme dále uváděné údaje, které jsou pro nás technicky důležité, abychom vám internetovou stránku zobrazili a zaručili její stabilitu a bezpečnost: IP adresu a IP sídlo, datum a čas žádosti, odchylku časové zóny od greenwichského středního času (GMT ), obsah požadavku (konkrétní stránku), stav přístupu/stavový kód HTTP, každý objem přenesených dat, internetovou stránku, ze které požadavek přišel, operační systém a jeho rozhraní, jazyk a verzi softwaru prohlížeče, počet, trvání a dobu spuštění, vyhledávače a klíčová slova, která jste použili, typ prohlížeče, velikost obrazovky a operační systém. Více o používání souborů cookies naleznete dole, v části „Používání souborů cookies“.

Odkazy na jiné web stránky

Na našich internetových stránkách také umísťujeme odkazy na jiné internetové stránky; je to jen pro informační účely. Tyto internetové stránky nekontrolujeme a proto se na ně nevztahují ustanovení tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. V případě, že spustíte nějaký odkaz, může o vás provozovatel této internetové stránky shromáždit údaje, a tyto zpracuje v souladu se svým prohlášením o ochraně údajů, které se může lišit od naší verze.
Osobní údaje, k jejichž přenosu dochází z vašeho prohlížeče jen při informativním používání naší internetové stránky a které Provozovatel sbírá („protokolové soubory“), se zpravidla uchovávají na dobu 3 měsíců. Na delší dobu se ukládají protokolové soubory v našich systémech pouze za účelem šetření nesrovnalostí nebo v případě ohrožení bezpečnosti.
Provozovatel obecně ukládá vaše osobní údaje pouze do doby, než je to nezbytné pro plnění účelu, pro který byly získány. Provozovatel ukládá vaše údaje v každém případě na dobu trvání našeho smluvního vztahu. Na delší období ukládá Provozovatel vaše osobní údaje za účelem plnění zákonných povinností úschovy (např. dodržení 7leté archivační lhůty dle platných ustanovení daňových zákonů a obchodního práva). Pokud je to nutné, Provozovatel může uchovávat vaše údaje i do té doby, dokud nebudou promlčeny potenciální právní nároky vůči Provozovateli; u některých nároků může být promlčecí lhůta až 30 let.
Pokud již neexistují oprávněné důvody pro další úschovu osobních údajů, tyto údaje se vymažou nebo anonymizují.

Internetový obchod

Pro zodpovězení vašich otázek, realizaci vašich objednávek a zakázek v internetovém obchodě zpracováváme následující osobní údaje: jméno, příjmení, titul, e-mailovou adresu, heslo, datum narození, název firmy, kontaktní osobu, číslo zápisu, DIČ, telefonní číslo, číslo faxu, dodací adresu a fakturační adresu, údaje o platební kartě, číslo účtu. Více o používání souborů cookies v internetovém obchodě naleznete dole, v části „Používání souborů cookies“.

Newsletter

Prostřednictvím newsletteru informuje Provozovatel o aktuálních tématech, novém vývoji a nabídkách. Pokud chce uživatel odebírat newsletter nabízený na internetové stránce, potřebuje e-mailovou adresu, jakož i informace, které mu umožní ověřit, zda je uživatel zároveň vlastníkem zadané e-mailové adresy, resp. zda vlastník e-mailové adresy souhlasí is odebíráním newsletteru. K přihlášení se k odběru newsletteru potřebuje platnou e-mailovou adresu. Při registraci se uloží IP adresa a datum přihlášení k odběru. Tento postup zvyšuje bezpečnost v případě, že e-mailovou adresu zneužije třetí strana a přihlásí se k odběru newsletteru bez vědomí oprávněného uživatele. Provozovatel používá tyto údaje výlučně k odesílání požadovaných informací. Pro přihlášení k odběru newsletteru v internetovém obchodě je potřebná jak e-mailová adresa, tak jméno, příjmení. Po registraci obdrží uživatel e-mail, aby kliknutím na odkaz potvrdil přihlášení („double opt-in“). Objednáním newsletteru souhlasíte s tím, že všechny uvedené údaje se zpracují. Souhlas s ukládáním údajů, e-mailové adresy, jakož i jejím používáním pro účely newsletteru, můžete kdykoli zrušit. Zrušíte jej kliknutím na odkaz v newsletteru nebo zasláním zprávy Provozovateli.
Pokud jste však klientem Provozovatele a máte mezi sebou z minulosti smluvní vztah, tak Provozovatel Váš souhlas mít nemusí, protože Vaše osobní údaje zpracovává na právním základě Oprávněného zájmu. I v tomto případě však ukládání Vašich údajů, e-mailové adresy, jakož i jejím používáním pro účely newsletteru, můžete kdykoli zrušit.

Kontaktní formulář

Údaje, které jste ve formuláři uvedli pro účely zpracování žádosti a pro případ dalších otázek, si Provozovatel ukládá. Před odesláním formuláře musíte aktivním řízením vyjádřit souhlas s elektronickým shromažďováním a zpracováním svých údajů.

Používání souborů cookies a aplikací třetími poskytovateli

Při používání internetové stránky se navíc v přístupovém zařízení návštěvníka uloží soubory „cookies“. Cookies jsou malé údaje, které umožňují ukládání informací týkajících se zařízení do přístupového zařízení (PC, smartphone a jiné). Na jedné straně slouží k vstřícné použitelnosti internetových stránek a tím i uživateli (např. ukládání přihlašovacích údajů), a na druhé straně ke shromažďování statistických údajů při používání internetové stránky a jejich analýzu za účelem zlepšování nabídky. Uživatel může ovlivnit používání souborů cookies. Ve většině prohlížečů existuje možnost omezit ukládání souborů cookies nebo mu zcela zabránit. Upozorňujeme však na to, že bez souborů cookies se může omezit používání a zejména komfortnost používání.
Při používání internetového obchodu se v počítači návštěvníka ukládají i soubory cookies, aby bylo možné sledovat pohyby v internetovém obchodě, používat nákupní košík a povolit rozpoznávání návštěvníky při opakované návštěvě na naší internetové stránce.
Naše internetové stránky používají následující typy souborů cookies, jejichž rozsah a způsob fungování jsou vysvětleny v následující části:

Dočasné soubory cookies

Dočasné soubory cookies se automaticky vymažou po zavření prohlížeče. Patří k nim zejména relační soubory cookies. Tyto ukládají takzvanou session ID, pomocí které se různé požadavky vašeho prohlížeče mohou přiřadit ke společné relaci. Díky tomu můžeme rozpoznat váš počítač, když se vrátíte na naše internetové stránky. Tyto relační soubory cookies se vymažou, když se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč. Abyste v internetovém obchodě mohli používat nákupní košík a pokladnu, musí být povoleny i relační cookies. Pokud zákazník obecně nechce nebo nemůže převzít soubory cookies, existuje možnost objednávat zboží také prostřednictvím e-mailu, faxu nebo telefonicky.

Trvalé soubory cookies:

Trvalé soubory cookies se vymažou automaticky po určité době, která se může lišit v závislosti na souboru cookie. Avšak i vy sami můžete soubory cookies kdykoli vymazat ve vašich nastaveních prohlížeče. Přispívají k vstřícné použitelnosti (mimo jiné k zobrazení obsahu přiměřeného pro danou lokalitu) a slouží k analýze internetových stránek (viz „Google Analytics“). Navíc zabudované zásuvné moduly (viz dole) využívají soubory cookies k realizaci svých služeb.
Na internetových stránkách se v zásadě používají následující soubory cookies:

Automatizované profilování

Vaše osobní údaje nezpracováváme s cílem přijmout rozhodnutí, která spočívají výlučně na automatizovaném zpracování včetně profilování a vyvíjejí právní účinky vůči vám (čl. 22 GDPR).

Profilování

Vaše osobní údaje nezpracováváme s cílem přijmout rozhodnutí, která spočívají na profilování Vaší osobnosti.

Vaše práva

Právo na vymazání (právo „k zapomenutí“, článek 17 GDPR)

Dotyčná osoba má také právo dosáhnout u provozovatele bez zbytečného odkladu vymazání osobních údajů, které se jí týkají, a provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, je-li splněn některý z těchto důvodů:

Právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR)

Dotyčná osoba má právo na to, aby provozovatel omezil zpracování, pokud jde o jeden z těchto případů:

Právo na Oznamovací povinnost v souvislosti s opravou nebo vymazáním osobních údajů nebo omezením zpracování (článek 19 GDPR)

Provozovatel oznámí každému příjemci, jemuž byly osobní údaje poskytnuty, každou opravu nebo vymazání osobních údajů nebo omezení zpracování provedené podle článku 16, čl. 17 odst. 1 a článku 18, pokud se to neukáže jako nemožné nebo si to nevyžaduje nepřiměřené úsilí.Provozovatel o těchto příjemcích informuje dotyčnou osobu, pokud to dotyčná osoba požaduje.

Právo na přenosnost údajů (článek 20 GDPR)

Dotyčná osoba má právo získat osobní údaje, které se jí týkají a které poskytla provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli, aniž by její provozovatel, kterému se tyto osobní údaje poskytly, bránil, pokud:
se zpracování zakládá na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 ods. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl 6 ods. 1 písm. b), a
pokud je zpracování prováděno automatizovanými prostředky.
Dotyčná osoba má při uplatňování svého práva na přenosnost údajů podle odstavce 1 a rovněž právo na předávání osobních údajů přímo od jednoho provozovatele druhému provozovateli, pokud je to technicky možné.

Právo namítat (článek 21 GDPR)

Dotyčná osoba má právo kdykoli vznést námitky z důvodů týkajících se její konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se jí týká, které je vykonáváno na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f), včetně namítání proti profilování založenému na uvedených ustanoveních. Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení příslušných právních předpisů, především nařízení, můžete se obrátit se svou stížností na Kontrolní úřad SR.

Omezení práv Dotčené osoby

Podle ustanovení Nařízení GDPR čl. 17 odst. 3 stanoví rovněž důvody, pro které nemusí být právo dotyčné osoby na zapomnění vykonáno. Právo na výmaz osobních údajů se neuplatní, pokud je zpracování nutné:

Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit omezení práv (nevyhovění žádosti) dotyčné osobě, jejímu zástupci nebo blízké osobě, jakož i úřadu.

Jak můžete uplatnit vaše práva

Jednotlivá práva můžete u Provozovatele uplatnit takovým komunikačním kanálem, jaký považujete pro sebe za nejvhodnější. Stejným komunikačním kanálem Vám bude i odpovězeno, případně se dohodnete v zápise na jiném. Všechna oznámení a vyjádření k Vámi uplatněným právům se poskytují bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, je Provozovatel oprávněn si účtovat poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací ve výši 50 €.

Za jak dlouho můžu očekávat odpověď

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám Provozovatel poskytne co nejdříve, nejpozději však do 1 měsíce. Lhůtu je oprávněn v případě potřeby a vzhledem ke složitosti a počtu žádostí prodloužit o 1 měsíce. O prodloužení lhůty včetně uvedení důvodu Vás bude informovat.

Otázky a stížnosti

Máte-li dotazy nebo pochybnosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů, nebo pokud si přejete uplatnit některá z práv, která Vám vyplývají z tohoto oznámení, můžete kontaktovat výše uvedenou Kontaktní osobu.

V případě vnitrostátního přenosu osobních údajů se s dotazy a stížnostmi můžete také kontaktovat:

Úřad na ochranu osobních údajů SR
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
E-mail všeobecne: statny.dozor@pdp.gov.sk

V případě přeshraničního přenosu osobních údajů se s dotazy a stížnostmi můžete také kontaktovat orgán na ochranu osobních údajů ve státě, kde má provozovatel nebo zprostředkovatel svou hlavní provozovnu v EU.

linkedin